Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Oerlekker oktober 2016

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarde wordt verstaan onder

1. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf, die een overeenkomst, al dan niet op afstand, aangaat met de ondernemer;

2. Dag: Kalenderdag;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten;

4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;

5.Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met de ondernemer, al dan niet op afstand, een overeenkomst aangaat.

6. Ondernemer: zie artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden;

Artikel 2Identiteit van de ondernemer

Oerlekker B.V., gevestigd te Grou, aldaar aan de Biensma 34

(9001ZZ), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 3 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke, al dan niet op afstand, tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en een wederpartij.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op leveringen
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing indien door de ondernemer derden worden betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij;
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers en directie van de Ondernemer;
 5. Deze algemene voorwaarden worden voor de totstandkoming van de overeenkomst, al dan niet elektronisch, aan de wederpartij ter hand gesteld;
 6. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van de ondernemer (http://www.oerlekker.nl);
 7. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd  worden, dan blijven de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de ontstane leemte worden opgevuld naar de geest van de overeenkomst c.q. de geest van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Aanbod en offerte

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Indien een aanbieding geldt voor een bepaalde duur of onder bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld;
 3. Alle afbeeldingen, specificaties en overige gegevens die het aanbod omvat, zijn uitsluitend ter indicatie en kunnen nimmer aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten;
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen, bevestigt de ondernemer dat ten spoedigste per e-mail aan de wederpartij.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht als bedoeld in art 7:46d lid 1 BW. is uitgesloten voor iedere wederpartij, dus ook voor consumenten, met het oog op de bederfelijke aard van de door de ondernemer aangeboden producten.

Artikel 7 – Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur van het aanbod, worden de prijzen van de aangeboden producten of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen;
 2. Indien de termijn tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en het moment van levering van de overeengekomen producten meer dan 60 dagen bedraagt, heeft de ondernemer het recht om prijswijzigingen ten gevolgen van marktontwikkelingen door te belasten aan de wederpartij.  De ondernemer stelt de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis, waarna de wederpartij het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden;
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van (kennelijke) verschrijvingen en vergissingen.

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten die zijn geleverd voldoen aan de overeenkomst c.q. de in het aanbod vermelde specificaties en dat het geleverde product van een gemiddeld goede kwaliteit is,  indien omtrent de kwaliteit geen andersluidende afspraken zijn gemaakt;
 2. Meer of andere garanties worden door de ondernemer niet verstrekt;
 3. Indien de wederpartij enige gebreken aan het geleverde constateert, dan is de wederpartij verplicht om de ondernemer daarvan per ommegaande in kennis te stellen na het moment van ontdekking. De wederpartij is verplicht om het door de ondernemer geleverde product ter stond na de levering op gebreken te controleren;
 4. Reclamaties dienen schriftelijk te geschieden,  de wederpartij wordt geacht bij gebleken gebreken binnen 24 uur na levering te reclameren, althans de reclamatie aan te kondigen en de reclamatie zo concreet mogelijk feitelijk te onderbouwen;
 5. Reclamaties naar aanleiding van facturen dienen binnen 8 dagen te geschieden.

Artikel 9 – Levering en Eigendomsvoorbehoud

 1. Levering en transport van de producten geschiedt voor rekening en risico van de ondernemer;
 2. De ondernemer verschaft ter indicatie een tijdvak waarbinnen geleverd zal worden, deze indicatie heeft slechts te gelden als een fatale termijn indien dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen;
 3. Indien levering door de ondernemer aan de wederpartij binnen het aangegeven tijdvak niet mogelijk blijkt te zijn, dan worden de producten voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen tot het moment dat de wederpartij zich bereid verklaard om de producten in ontvangst te nemen. Eventuele extra transportkosten worden op basis nacalculatie in rekening gebracht;
 4. De ondernemer behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle aan de wederpartij geleverde goederen tot het moment dat de wederpartij al haar verplichtingen aan de ondernemer heeft voldaan.

Artikel 10 – Betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden voorafgaande aan de levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling uitblijft, is geen levering verschuldigd.
 2. Betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek of verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid, overmacht  en klachtenregeling

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade van de wederpartij voor zover deze aansprakelijkheid het bedrag ten boven gaat dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de ondernemer wordt gedekt;
 2. Indien de schade niet verzekerd blijkt te zijn of dat de verzekeraar, al dan niet op terechte gronden, niet tot uitkering overgaat, dan is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot het factuurbedrag van de levering waar de aansprakelijkheid op ziet;
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van de ondernemer het gevolg is van overmacht aan de zijde van de ondernemer. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarop de ondernemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, zoals maar niet uitsluitend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, watersnood, werkstaking, transportmoeilijkheden, etc;
 4. De wederpartij vrijwaart de ondernemer voor alle claims van derden die het gevolg is van een overmachtstoestand.
 5. Nadat klachten over het geleverde in het kader van de reclamatieplicht aan de ondernemer ter kennis zijn gebracht, trachten de ondernemer en de wederpartij te kijken naar een minnelijk oplossing van het gerezen geschil.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en Bevoegde rechter

 1. Mochten de ondernemer en de wederpartij niet tot een minnelijke oplossing van een gerezen geschil komen, dan is de Kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden bevoegd om van het geschil kennis te nemen;
 2. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.